Ασφαλιστική Νομοθεσία
Καλωσορίσατε στην υπηρεσία "Νομοθετήματα της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας".

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
  • Σύνολο Ελληνικής Ασφαλιστικής Νομοθεσίας Κωδικοποιημένης, με παροχή ισχύοντος - προϊσχύσαντος δικαίου και διασύνδεση των εξουσιοδοτικών διατάξεων Νομοθετημάτων με τα κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.
  • Σημαντική Ασφαλιστική Νομοθεσία της Ε.Ε (Κανονισμοί και Οδηγίες) στην ελληνική γλώσσα.
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
  • Δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών με τη χρήση ιεραρχικού θεματικού ευρετηρίου νομικών όρων, με παράλληλη δυνατότητα χρήσεως λέξεων ή φράσεων του κειμένου.
  • Δυνατότητες περαιτέρω διαδοχικής εξειδίκευσης-μείωσης των, βάσει αρχικής αναζήτησης, πληροφοριών, με λέξεις, φράσεις, ή αριθμό νομοθετήματος.
  • Δυνατότητα αναζήτησης των νομοθετημάτων βάσει αριθμού και έτους ή βάσει ΦΕΚ.
  • Δυνατότητα πληροφόρησης επί των συμμορφώσεων της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κοινοτική με παράλληλη δυνατότητα πληροφόρησης επί των τροποποιήσεων των Οδηγιών & Κανονισμών της ΕΕ.
  • Δυνατότητες υπαναχώρησης σε προηγούμενο βήμα αναζήτησης, και συνέχιση αναζήτησης από ενδιάμεσο στάδιο με νέους παράγοντες εξειδίκευσης.
  • Δυνατότητες πολλών συνδυασμών αναζήτησης.
Συναφή Νομοθετήματα (Εκδοθέντα βάσει ομοίων Εξουσιοδοτικών Διατάξεων)
Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα
Ειδοποίηση Εφαρμογής
Παραμείνατε ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θα επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
Διεργασία σε εξέλιξη